Courte piste: Boutin et Girard sur le podium pour conclure la saison

Courte piste: Boutin et Girard sur le podium pour conclure la saison